289 Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

1,20

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Μας συμβουλεύει ο Άγιος Πορφύριος «Να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ζωή χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή. Αν δεν βλέπης το Χριστό σε όλα σου τα έργα και τις σκέψεις είσαι χωρίς Χριστό».

«Ο Απόστολος Παύλος τονίζει: πέπεισμαι γαρ ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις ούτε ενεστώτα ούτε μέλλοντα ούτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε τις κτίσις ετέρα δυνήσεται ημάς χωρίσαι από της αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών» (Ρωμ. Η’ 38, 39). (Μετάφραση Π. Τρεμπέλα: Ναι· τα υπερνικώμεν όλα. Διότι είμαι πεπεισμένος ότι ούτε ο θάνατος με τον οποίον ενδεχομένως θα μας φοβερίσουν, ούτε η ζωή με την οποίαν μας υπόσχονται οιανδήποτεν ευτυχίαν, ούτε τα τάγματα των ουρανίων πνευμάτων, ούτε οι άγγελοι δηλαδή ούτε αι αρχαί, ούτε αι δυνάμεις, αλλ’ ούτε αι περιστάσεις και τα γεγονότα του παρόντος, ούτε μέλλοντα γεγονότα, ούτε αι ένδοξοι επιτυχίαι που υψώνουν τον άνθρωπον πολύ, ούτε αι άδοξοι ταπεινώσεις που τον καταρρίπτουν εις μεγάλα βάθη, ούτε οποιαδήποτε άλλη κτίσις διαφορετική από αυτήν που βλέπομεν, θα ημπορέση να μας χωρίση και να μας απομακρύνη από την αγάπην, την οποίαν μας έδειξεν ο Θεός διά μέσου του Ιησού του Κυρίου μας και η οποία μας κρατεί στενά συνδεδεμένους μαζί του και ιδιαιτέρως προστατευομένους του).

Έτσι και ο Άγιος Καλλίνικος. Αγάπησε τον Χριστό. Έτρεχε παντού και δίδασκε για τον Χριστό. Στο τέλος έδωσε και την ζωή του. Μαρτύρησε για την αγάπη Του και ο Χριστός του έδωσε πλούσια την χάρη του. Στο τέλος τον πήρε μαζί του στην αιώνια Βασιλεία, εκεί που υπάρχει η παντοτινή χαρά και ευτυχία. (Από τον πρόλογο του βιβλίου)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Τα πρώτα του χρόνια

Κήρυττε τον Χριστό

Στον άρχοντα Σακερδώ

Μεγάλα μαρτύρια

Σιδερένια παπούτσια

Η βρύση του Καλλινίκου

Το τέλος του Αγίου

Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στίχος

Απολυτίκιον, Κοντάκιον, Μεγαλυνάριον

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

Απολυτίκιον