ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ

7,00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Πέρασε σχεδόν ένας αιώνας από την ημέρα, που ένα μεγίστης σημασίας έγγραφο είδε το φως της ημέρας! Από τη στιγμή , που θαρραλέοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έθεσαν σε κυκλοφορίαν τα Μυστικά Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, εμβρόντητος ο Χριστιανικός Κόσμος επληροφορήθη το τι του ετοίμαζαν οι αντίχριστες δυνάμεις! Άλλοι μεν από πρώτης αρχής απεδέχθησαν ως αληθή τα περιεχόμενά τους και άλλοι επέδειξαν επιφυλακτικότητα παρασυρθέντες από τις λυσσαλέες διαψεύσεις των συνωμοτών του εωσφορικού Σιωνισμού! Από τότε και μέχρι σήμερα εγράφησαν χιλιάδες άρθρα και βιβλία επί του καυτού αυτού θέματος και ακόμη συνεχίζουν να γράφωνται επί των ημερών μας…

Περίπου μετά από 60 – 65 έτη από της κυκλοφορίας των «Πρωτοκόλλων» έλαβε χώρα ένα εξ’ ίσου σπουδαίο γεγονός. Ο Αρχιρραββίνος Μπένζαμιν Φρίντμαν βαπτισθείς Χριστιανός απεκάλυψε το πλήρες κείμενον των 63 βιβλίων του Ταλμούδ, που περιείχε τις τρομερώτερες ύβρεις κατά του Σωτήρος και της Διδασκαλίας Του! Μόνον οι εωσφοριστές – ταλμουδιστές θα ημπορούσαν να συγγράψουν τα Πρωτόκολλα εμπνευσθέντες από την διδασκαλία του μίσους κατά των Χριστιανών!

Δημοσιεύοντες σήμερα και πάλιν τα καταραμένα Πρωτόκολλα των αντιχρίστων Σιωνιστών, κάνομε μια ανασκόπηση των όσων συνέβησαν έκτοτε, διά να ιδούν οι αναγνώστες μας τα σημεία στα οποία επέτυχαν ή απέτυχαν στον σατανικός τους αγώνα οι εχθροί του ανθρωπίνου γένους! […]

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟ

 • Το δίκαιον εν τη ισχύι
 • Η ελευθερία ως ιδέα
 • Ο Φιλελευθερισμός
 • Ο Χρυσός
 • Η Πίστις
 • Η αυτονομία
 • Ο δεσποτισμός του Κεφαλαίου
 • Ο εσωτερικός εχθρός
 • Ο όχλος
 • Η αναρχία
 • Η πολιτική και η ηθική
 • Το δίκαιον του ισχυρότερου
 • Το ακατανίκητον της Μασώνο – εβραϊκής εξουσίας
 • Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα
 • Ο όχλος είναι τυφλός
 • Το πολιτικόν αλφάβητον
 • Η διαμάχη των κομμάτων
 • Η Μοναρχία είναι ο τελειότερος τρόπος της διακυβερνήσεως
 • Τα οινοπνευματώδη ποτά
 • Ο Κλασσικισμός
 • Η διαφθορά
 • Οι αρχές και οι κανόνες της Μασωνο – εβραϊκής Κυβερνήσεως
 • Η τρομοκρατία
 • Ελευθερία – ισότης – αδελφότης
 • Η αρχή της δυναστικής κυβερνήσεως
 • Η εκμηδένισις των προνομίων της αριστοκρατίας των «Γκόιμ»
 • Η νέα αριστοκρατία
 • Ο Ψυχολογικός υπολογισμός
 • Η αφηρημένη έννοια της Ελευθερίας
 • Η εναλλαγή των αντιπροσώπων του Λαού

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Α’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

 • Οι οικονομικοί πόλεμοι είναι το θεμέλιον της ιουδαϊκής υπεροχής
 • Η ορατή διοίκησις και «οι μυστικοσύμβουλοι»
 • Η επιτυχία των καταστρεπτικών διδασκαλιών
 • Η αφομοίωσις εν τη πολιτική
 • Ο ρόλος του τύπου
 • Η τιμή του χρυσού και η αξία των ιουδαϊκών θυμάτων

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Β’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΡΙΤΟ

 • Ο συμβολικός όφις και η σημασία του
 • Η αστασία της συνταγματικής πλάστιγγος
 • Ο τρόμος εν τοις Ανακτόροις
 • Η εξουσία και η φιλοδοξία
 • Αι κοινοβουλευτικαί ομιλιομηχαναί, οι λίβελλοι
 • Αι καταχρήσεις της εξουσίας
 • Η οικονομική υποδούλωσις
 • «Η αλήθεια του Λαού»
 • Οι μονοπωληταί και η αριστοκρατία
 • Ο στρατός των Ιουδαίων μασώνων
 • Ο εκφυλισμός των Χριστιανών
 • Η έλευσις και η στέψις του «παγκοσμίου κυρίου»
 • Το θεμελιώδες αντικείμενον του προγράμματος των μελλοντικών δημοτικών σχολών των μασώνων
 • Το μυστικόν της επιστήμης της κοινωνικής τάξεως
 • Γενική οικονομική κρίσις
 • Ασφάλεια των «ημετέρων»
 • Ο δεσποτισμός των μασώνων είναι η βασιλεία του λογικού
 • Η απώλεια οδηγού
 • Ο μασωνισμός και η «μεγάλη» Γαλλική Επανάστασις
 • Ο βασιλεύς δεσπότης είναι του αίματος της Σιών
 • Διατί είναι άτρωτος ο μασωνισμός
 • Ο ρόλος των μυστικών πρακτόρων του μασωνισμού
 • Η Ελευθερία

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Γ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

 • Τα διάφορα στάδια της δημοκρατίας
 • Η εξωτερική όψις του μασωνισμού
 • Η ελευθερία και η πίστις
 • Ο διεθνής συναγωνισμός του εμπορίου και της βιομηχανίας
 • Ο ρόλος της κερδοσκοπίας
 • Η λατρεία του χρυσού

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Δ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΜΠΤΟ

 • Δημιουργία ισχυράς συγκεντρώσεως της Κυβερνήσεως
 • Οι τρόποι της επικρατήσεως επί της δυνάμεως του μασωνισμού
 • Διατί τα κράτη δεν δύνανται να συνεννοηθούν
 • «Προεκλογή» των Ιουδαίων
 • Το χρυσίον είναι η κινητήριος δύναμις των Κρατικών μηχανισμών
 • Τα μονοπώλια εις το εμπόριον και την βιομηχανίαν
 • Αι θεσμοθεσίαι «όπως βλέπωμεν αυτάς»
 • Απαυδήσεις εκ των διαλέξεων
 • Πως θα υποταχθή η Δημοσία Γνώμη
 • Η σπουδαιότης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
 • Η υπερτάτη Κυβέρνησις

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Ε’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚΤΟ

 • Τα μονοπώλια
 • Αι περιουσίαι των Χριστιανών εξαρτώνται εκ των μονοπωλίων τούτων
 • Η αριστοκρατία εστερημένη κτηματικού πλούτου
 • Το εμπόριον, η βιομηχανία και η κερδοσκοπία
 • Η πολυτέλεια. Η ύψωσις των ημερομισθίων και η ακρίβεια των ειδών πρώτης ανάγκης
 • Η αναρχία και η οινοφλυγία
 • Η μυστική έννοια της προπαγάνδας των οικονομικών θεωριών

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΒΔΟΜΟ

 • Διατί πρέπει να αυξάνωμεν τους εξοπλισμούς
 • Ζυμώσεις διχόνιαι και μίση εις όλον τον κόσμον
 • Καταναγκασμός της αντιπολιτεύσεως των «χριστιανών» δια των πολέμων και δια του γενικού πολέμου
 • Το μυστικόν και το εχέγγυον της επιτυχίας εν τη πολιτική
 • Ο Τύπος και η δημοσία γνώμη
 • Τα Αμερικανικά, τα Ιαπωνικά και τα κινεζικά τηλεβόλα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Ζ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΓΔΟΟ

 • Διφορούμενη χρήσις του δικαστικού δικαίου
 • Οι συνεργάται του μασωνικού καθεστώτος
 • Ιδιαίτεραι σχολαί, εντελώς ιδιαιτέρα ανωτέρα ανατροφή
 • Οικονομολόγοι και εκατομμυριούχοι
 • Εις ποίους πρέπει να εμπιστευώμεθα τας υπευθύνους θέσεις εν τη Κυβερνήσει

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ Η’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΑΤΟ

 • Εφαρμογή των μασωνικών αρχών επί τώ σκοπώ μεταρρυθμίσεως της ανατροφής των λαών
 • Το μασωνικόν σύστημα
 • Η σπουδαιότης του αντισημιτισμού
 • Η δικτατορία του μασωνισμού
 • Ο τρόμος
 • Οι εξυπηρετούντες τον μασωνισμόν
 • Η «διανοούμενη» ισχύς και η «τυφλή» ισχύς των χριστιανικών βασιλέιων
 • Κοινότης της εξουσίας με τον λαόν
 • Ο φιλελεύθερος δεσποτισμός
 • Υφαρπαγή της εκπαιδεύσεως και της ανατροφής
 • Διερμήνευσις των νόμων

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Θ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΚΑΤΟ

 • Η δύναμις των πραγμάτων εν τη πολιτική
 • Η μεγαλοφυΐα της ποταπότητος
 • Τι υπόσχεται το μασωνικόν πραξικόπημα
 • Η καθολική ψηφοφορία
 • Η αυτοεκτίμησις
 • Οι αρχηγοί των μασώνων
 • Ο μεγαλοφυής οδηγός του μασωνισμού
 • Αι οργανώσεις των και η λειτουργία των
 • Το δηλητήριον της Φιλελευθερίας
 • Το σύνταγμα είναι η σχολή των κομματικών διχονοιών
 • Η Δημοκρατική χρονολογία
 • Οι Πρόεδροι είναι δημιούργημα του μασωνισμού
 • Ευθύνη των Προέδρων
 • Ο «Παναμάς»
 • Ο ρόλος της βουλής και του προέδρου
 • Ο μασωνισμός είναι νομοθετική δύναμις
 • Το νέον δημοκρατικόν πολίτευμα
 • Μετάβασις εις μασωνικήν «μοναρχίαν»
 • Η εποχή της ανακηρύξεως του «Παγκοσμίου Βασιλέως»
 • Εγωκεντρισμός ασθενειών και άλλων κακών του μασωνισμού

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Ι’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

 • Το πρόγραμμα του νέου πολιτεύματος
 • Λεπτομέρειαι τινες του προτεινομένου πραξικοπήματος
 • Οι χριστιανοί είναι πρόβατα
 • Ο μυστικός μασωνισμός και αι στοαί της «επιφανείας»

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΑ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

 • Μασωνική ερμηνεία της λέξεως «ελευθερία»
 • Το μέλλον του Τύπου, εις το βασίλειο των Μασώνων
 • Ο έλεγχος του Τύπου, τα πρακτορεία των ανταποκριτών
 • Τι είναι πρόοδος κατά τους μασώνους
 • Η αλληλεγγύη των μασώνων εν τω συγχρόνω τύπω
 • Εξέγερσις των επαρχιακών «κοινωνικών» απαιτήσεων
 • Το αλάνθαστον του νέου πολιτεύματος

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΒ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

 • Η ανάγκη του επιούσιου άρτου
 • Τα πολιτικά ζητήματα
 • Τα βιομηχανικά ζητήματα
 • Αι διασκεδάσεις
 • Οι οίκοι ανοχής
 • Η αλήθεια είναι μία
 • Τα μεγάλα προβλήματα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΓ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

 • Η θρησκεία του μέλλοντος
 • Η δουλεία του μέλλοντος
 • Αδύνατον να γνωσθώσι τα μυστήρια της θρησκείας του μέλλοντος
 • Η πορνογραφία και το μέλλον του εντύπου λόγου

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΔ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

 • Παγκόσμιο Πραξικόπημα εν μια ημέρα
 • Αι εις θάνατον καταδίκαι
 • Η μέλλουσα τύχη των Χριστιανών μασώνων
 • Ο μυστικός χαρακτήρ της εξουσίας
 • Πολλαπλασιασμός των μασωνικών στοών
 • Η κεντρική διοίκησις των σοφών
 • Η υπόθεσις Azeff
 • Ο μασωνισμός είναι ο οδηγός όλων των μυστικών οργανώσεων
 • Η σπουδαιότης της δημόσιας επιτυχίας
 • Ο Κομμουνισμός
 • Τα θύματα
 • Αι θανατικαί καταδίκαι των μασώνων
 • Κατάπτωσις του γοήτρου των νόμων και της εξουσίας
 • Η προεκλογή
 • Συντομία και σαφήνεια των νόμων της μελλούσης βασιλείας
 • Υπακοή εις την εξουσίαν
 • Μέτρα εναντίον της καταχρήσεως εξουσίας
 • Σκληρότης των ποινών
 • Όριον ηλικίας δια τους δικαστάς
 • Ο φιλελευθερισμός των δικαστών και της Αρχής
 • Το παγκόσμιον χρήμα
 • Η απολυταρχία του μασωνισμού
 • Ακυρωτικόν δίκαιον
 • Πατριαρχική «άποψις» της μελλοντικής «Κυβερνήσεως»
 • Θεοποίησις της Κυβερνήσεως
 • Το δίκαιον
 • Ο Βασιλεύς του Ισραήλ είναι ο Πατριάρχης του κόσμου

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΕ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

 • Τα Πανεπιστήμια καθίστανται ακίνδυνα
 • Η αντικατάστασις του καλσσικισμού
 • Η μόρφωσις και το επάγγελμα! Κήρυξις της εξουσίας «του κυβερνώντος» εις τας σχολάς
 • Κατάργησις της ελευθέρας εκπαιδεύσεως
 • Αι νέαι θεωρίαι
 • Η ανεξαρτησία της σκέψεως
 • Η διδασκαλία δια των παραστάσεων

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΤ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

 • Το δικηγορικόν επάγγελμα
 • Η επιρροή των Χριστιανών ιερέων
 • Η ελευθερία της συνειδήσεως
 • Ο Βασιλεύς των Ιουδαίων
 • Πατριάρχης και Πάπας
 • Μέσα πάλης κατά της υφιστάμενης Εκκλησίας
 • Προβλήματα του σύγχρονου τύπου
 • Οργάνωσις της αστυνομίας
 • Η εθελοντική Αστυνομία
 • Η επί τη βάσει του πρωτοτύπου της ιουδαϊκής κοινωνίας κατασκοπεία
 • Αι καταχρήσεις της εξουσίας

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΖ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

 • Μέτρα ασφαλείας
 • Επιτήρησις των συνωμοτών
 • Η φανερά φρουρά είναι καταστρεπτική διά την Αρχήν
 • Η φρουρά του Βασιλέως των Ιουδαίων
 • Το μυστικόν γόητρον της εξουσίας
 • Σύλληψις επί τη ελαχίστη υπονοία

ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΗ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

 • Το δικαίωμα υποβολής αναφορών και νομοσχεδίων
 • Τα πολιτικά εγκλήματα δικαζόμενα υπό των δικαστηρίων
 • Η διαφήμισις εις τα πολιτικά εγκλήματα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΘ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

 • Το οικονομικόν πρόγραμμα
 • Ο προοδευτικός δασμός
 • Προοδευτικαί εισπράξεις δια χαρτοσήμων
 • Ταμειακαί Τράπεζαι και στασιμότης του χρυσού
 • Ελεγκτικόν συνέδριον
 • Κατάργησις της αντιπροσωπείας
 • Στασιμότης των κεφαλαίων
 • Έκδοσις γραμματίων
 • Ανταλλαγή του Χρυσού
 • Συναλλαγή της αξίας της εργασίας
 • Ο προϋπολογισμός
 • Τα κρατικά δάνεια
 • Η σειρά αξίων (τίτλων)
 • Οι κυβερνήται των Χριστιανών
 • Οι ευνοούμενοι
 • Οι πράκτορες του μασωνισμού

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

 • Τα εσωτερικά δάνεια
 • Το παθητικόν και οι φόροι
 • Αι μετατροπαί
 • Τα αποταμιευτήρια και το εισόδημα
 • Κατάργησις του χρηματιστηρίου
 • Φορολογία των βιομηχανικών αξιών

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ Κ’ ΚΑΙ ΚΑ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

 • Το μυστικόν του μέλλοντος
 • Η προαιώνιος δυστυχία βάσις μελλοντικής ευτυχίας
 • Η αίγλη της εξουσίας και η μυστική λατρεία αυτής

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΒ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ

 • Μείωσις της παραγωγής ειδών πολυτελείας
 • Η μικρά βιομηχανία
 • Η απεργία
 • Απαγόρευσις της μέθης
 • Καταδίκη εις θάνατον της παλαιάς κοινωνίας και ανάτασις αυτής υπό νέαν μορφήν
 • Ο εκλεκτός του Θεού

ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΓ΄ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

 • Ενίσχυσις των ριζών του Βασιλέως του Δαυίδ
 • Προπαρασκευή του Βασιλέως
 • Απομάκρυνσις των απ’ ευθείας διαδόχων
 • Ο Βασιλεύς και οι τρεις αυτού σύμβουλου
 • Ο Βασιλεύς
 • Πεπρωμένον
 • Το άσπιλον των εξωτερικών ηθών του Βασιλέως των …Ιουδαίων.

ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΔ’ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΙ Ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΝΑ ΔΡΟΥΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΚΤΙΖΟΥΝ

 1. Η σταύρωση του Κυρίου
 2. Η καταστροφή και αποτυχία ανοικοδομήσεως του ναού του Σολομώντος
 3. Δημιουργούν τον Κομμουνισμό
 4. Δημιουργούν τον Χιτλερισμό

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας